گزارش رونمایی از پایگاه اطلاعاتی جدید داده‌های جغرافیایی فائو برای غذا و کشاورزی

سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) طی نشستی که در تاریخ 21 ژوئیه برگزار گردید از پایگاه اطلاعاتی خود تحت عنوان «پلتفرم داده‌های جغرافیایی برای غذا و کشاورزی» رونمایی کرد.

این پلتفرم به عنوان ابزار پشتیبان ابتکار عمل مدیرکل فائو تحت عنوان Hand-in-hand (HIH) با هدف تسریع در تحول کشاورزی و توسعه پایدار روستایی برای حذف فقر و گرسنگی در راستای نیل به اهداف راهبردی توسعه پایدار (SDG1,SDG2) بخصوص در کشورهای درحال توسعه و فقیر جهان است.

این پلتفرم جغرافیایی مجموعه گسترده و پیچیده‌ای از داده‌های موادغذایی، کشاورزی و داده‌های اجتماعی و اقتصادی و منابع طبیعی را ارائه می‌دهد و از طریق این پلتفرم فائو با ارائه اطلاعات غنی و ارزنده جهت بهره‌گیری در فرایند تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد در بخش مواد غذایی و کشاورزی از کشورها پشتیبانی می‌کند.

http://data.apps.fao.org

دانلود نسخه الکترونیکی گزارش