قوانین انجمن

پرداخت حق عضویت

کلیه اعضا باید همه ساله حق عضویت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می‌کند واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند. خزانه‌دار موظف است پس از دریافت رسیدهای حق عضویت، وصول آن را با صدور و تحویل قبض‌های چاپی شماره‌دار عضویت اعلام دارد.

دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.

مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود قابل استرداد نیست.

هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی:

  • عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 8 این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی)
  • عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هر یک از ارکان انجمن (با اعلام هیأت مدیره انجمن)
  • از دست دادن شرایط مندرج در ماده 4 این اساسنامه
  • آراء صادره از مراجع قضایی کشور
  • تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه

تعلیق عضویت

تعلیق عضویت چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه‌دار به آنان اخطار کتبی می‌شود و چنانچه از تاریخ اخطار حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننمایند، با تصویب هیأت مدیره، عضویت آن‌ها در انجمن به حالت تعلیق در می‌آید. اخراج یا قبول مجدد عضویت آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد.

تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با رأی اعضای هیأت مدیره خواهد بود.