معرفی توانمندی‌های صنعت ماشین‌سازی

تعرفه تبلیغات در سالنامه 1400 انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران

PDF – JPG

تعرفه تبلیغات در سایت انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران

PDF – JPG