شرایط عضویت


کلیه اشخاص حقیقی (کارفرمایان) و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط ذیل می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند :

 • تابعیت ایران
 • حداقل سن 20 سال تمام
 • حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • شاغل در صنعت تولید ماشین‌آلات صنایع غذایی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل:
  • پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن
  • جواز تأسیس از وزارت صنایع و معادن
  • کارت شناسایی از سازمان‌های ذیربط
  • گواهی فعالیت صنعتی از سازمان‌های ذیربط
  • و یا مجوز معتبر از سایر وزارتخانه ها و ادارات ذیربط در زمینه تولید ماشین آلات صنایع غذایی
 • متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
 • نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی
 • قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب
 • کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمی‌توان به قبول عضویت در انجمن مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
 • چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.
 • در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن را از دست دهد؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می‌شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.