ششمین جلسه هیئت مدیره در سال 1402

ششمین جلسه هیئت مدیره دور ششم انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران، سه شنبه 9 آبان ماه سال 1402 برگزار شد.

در این جلسه که تا ساعت 5ونیم به طول انجامید
ابتدا با مدیران عامل شرکتها متقاضی عضویت در انجمن معارفه ای صورت گرفت و با آنها و توانمندی های شرکتهایشان بیشتر آشنا شدیم و با عضویت این شرکتها موافقت گردید
1- آقای لشنی زند از شرکت بهناب سازان
2- آقای لطفی از شرکت همگام رادین
3- آقای اکرمی و کاشفی پور از شرکت پی ریزان صنعت
4- آقای فتح الهی از شرکت آراد سورتینگ

  • در رابطه با تکیمل فرمها و مشخصات متقاضیان عضویت و مدارک با درنظر گرفتن عضوپذیری انجمن مشابه، مقرر شد اعضای هیئت مدیره در این رابطه مطالعه ای داشته باشند و نظرات خود را اعلام بفرمایند.
  • مقرر گردید شرکت اطلس اقتدار که متقاضی جدید عضویت در انجمن هستند مدارک خود را ارسال کنند.
  • با مدیر عامل شرکت خدمات مالی و حسابرسی درخصوص عقد قرارداد حسابداری انجمن گفتگو شد.
  • مقرر شد  یک دستگاه حضور و غیاب خریداری شود.
  • درخصوص تجدید چاپ کتب استانداردها صحبت شد.