ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی ، صنعتی ومعدنی

)موضوع ماده 11 قانون هوای پاک(

ابلاغ شده در شهریور 1397

ضوابط استقرار واحدهاي صنعتي 97

 

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی

ابلاغ شده در 15 تیر 1390

ضوابط استقرار واحدهاي صنعتي