بازدید از کارخانه شرکت مبدل تانک

اصفهان شهر صنعت است.

مبدل تانک از اعضای باسابقه و فعال انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران است که سفارشات برندهای بزرگی چون هنکل، کرونس، زیمن و KHS را در کارنامه خود دارد. همچنین مشتریان ایرانی بزرگی در داخل و خارج کشور سفارشات خود را به این کارخانه سپرده‌اند.
به عنوان مدیر اجرایی انجمن وظیفه خود دانستم که در سفری که به اصفهان داشتم سری به این کارخانه بزنم و آن را از نزدیک ببینم.

جناب آقای مسعود مستغاثی مدیرعامل این شرکت در آن روز در کارخانه تشریف نداشتند و آقای نصر مدیر فروش شرکت کار همراهی مرا بر عهده گرفت.

عکسهای زیر به ثبت نماهایی از کارخانه شرکت مبدل تانک پرداخته است.